Hållbarhet

Mertzig Asset Management AB (”Bolaget”) omfattas av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som trädde i kraft den 10 mars 2021 (”Disclosureförordningen”).

 

Här har vi samlat de hållbarhetsrelaterade upplysningar och den information som ska lämnas enligt regelverket.

 

 

 

Integrering av hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk avses enligt Disclosureförordningen ”en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde”.

 

Mertzig Asset Managements utgångspunkt är att alla bolag ska agera ansvarsfullt och i linje med Bolagets förväntningar vad gäller att hantera väsentliga hållbarhetsrisker samt minimera negativa konsekvenser. Bolag som inte hanterar väsentliga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet löper större affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vilket troligen skulle kunna påverka bolagets framtida utvecklingsmöjligheter, värde och därmed fondens avkastning negativt över tid. Hållbarhetsrisker är därför relevanta för Fonden och Bolaget har etablerat en process för att beakta och integrera väsentliga hållbarhetsrisker i samtliga investeringsbeslut.

 

Mertzig Asset Management har antagit en ”Policy för integrering av hållbarhetsrisker” (”Policy”, ”Policyn”) som beskriver hur arbetet går till och följs upp. Aktuell Policy återfinns under Policys.

 

 

 

Beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI)

Mertzig Asset Management har beslutat att beakta investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

 

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling, till exempel miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt korruption och mutor. Några exempel på sådana faktorer är växthusgasutsläpp, avfall eller olika former av brott mot olika internationella överenskommelser såsom FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

 

Bolagets urval och prioritering av indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer har gjorts med utgångspunkt i Fondens investeringsstrategi och geografiska inriktning. Bolaget har även i möjligaste mån försökt väga in sannolikheten för negativa konsekvenser, dess allvarlighetsgrad samt om konsekvenserna är oåterkalleliga. Mertzig Asset Managements Policy för integrering av hållbarhetsrisker beskriver hur arbetet går till och följs upp. Aktuell Policy återfinns under Policys.

 

Bolaget ska senast den 30 juni varje år publicera en detaljerad redogörelse över investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Den senaste redogörelsen återfinns under Rapporter.

 

 

 

Bolagets strategier och verktyg

Mertzig Asset Managements Policy för integrering av hållbarhetsrisker beskriver hur arbetet går till och följs upp. Aktuell Policy återfinns under Policys.

 

Bolaget tillämpar huvudsakligen två strategier för att integrera hållbarhetsrisker och beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen: 

 

1) välja in och 

 

2) välja bort

 

 

Välja in

Inför ett investeringsbeslut genomförs en analys som omfattar de hållbarhetsrisker som bedömts som relevanta givet investeringens sektor och/eller region och som skulle kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. I analysen används data från en extern leverantör av hållbarhetsanalys samt eventuell annan information och data som Bolagets förvaltare inhämtat i samtal med, eller via rapporter från, investeringsobjekten och/eller analyser från bolagsanalytiker. Slutsatserna från analysen vägs in i förvaltarnas investeringsanalys och -beslut och kan också leda till att förvaltarna väljer att avstå att investera, alternativt avyttra innehavet.

 

 

Välja bort

Mertzig Asset Management investerar inte i verksamheter som erbjuder produkter och/eller tjänster som till sin natur bedöms innebära väsentliga hållbarhetsrisker eller ha negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

 

Bolaget investerar därför inte i följande i produkter och/eller tjänster: Klusterbomber, Personminor, Kemiska och biologiska vapen, Kärnvapen, övriga vapen och/eller krigsmateriel, Pornografi, Fossila bränslen, Tobak, Kommersiell spelverksamhet och/eller Alkohol. 

 

Bolaget väljer också bort bolag som på ett allvarligt och systematiskt sätt bryter mot förväntningar och principer i internationella normer och konventioner såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

 

Innan en investering i ett nytt bolag kan genomföras, ska Förvaltaren bekräfta att bolaget inte har väsentlig omsättning från någon av de exkluderade sektorerna eller några allvarliga och/eller systematiska ESG-relaterade incidenter eller överträdelser. Detta görs med hjälp av data från en extern leverantör av hållbarhetsanalys. Fonden screenas sedan kvartalsvis för att bekräfta att samtliga innehav fortsatt uppfyller Policyn. 

 

 

 

Principer för aktieägarengagemang

Aktieägarengagemang kan exempelvis omfatta att rösta på bolagsstämmor och/eller att aktivt inleda en så kallad dialog med målsättningen att uppmuntra ett bolag till positiva förbättringar i sitt hållbarhetsarbete. På grund av Mertzig Asset Managements begränsade storlek, utnyttjas dock som regel inte de rösträtter som är förknippade med innehav i Fonden och Förvaltaren bedriver heller inga systematiska ägardialoger.

 

Skulle Förvaltaren i en specifik situation bedöma att användandet av ägarrollen faktiskt skulle bidra till värdeskapande för Fonden och därmed ligga i andelsägarnas gemensamma intressen, har dock Förvaltaren möjlighet att göra det. Mertzig Asset Managements Policy för integrering av hållbarhetsrisker beskriver hur Förvaltaren ska agera i en sådan situation. Aktuell Policy återfinns under Policys.

 

 

 

Ersättningspolicy

Mertzig Asset Managements ersättningspolicy är vid var tid förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker. Syftet med ersättningspolicyn är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med Mertzig Equity Fund Sweden:s (”Fondens”) riskprofil, fondbestämmelser och andelsägarnas gemensamma intresse. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Anställda ska vid utförandet av arbetsuppgifter inte kunna ta överdriven risk eller bortse ifrån identifierade hållbarhetsrisker.

 

En sammanfattning av aktuell Ersättningspolicy återfinns under Information.

 

 

 

Policys

Policy för integrering av hållbarhetsrisker 

 

 

 

Rapporter

Redogörelse över investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 2022 

 

 

 

Kontakt

Kontakt i hållbarhetsfrågor är VD, Magnus Mertzig.